در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا 2D graphics را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که 2D graphics را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 2D graphics را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 2D graphics را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند 2D graphics را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب