در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Adobe Marketing Cloud را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Adobe Marketing Cloud را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Adobe Marketing Cloud را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Adobe Marketing Cloud را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Adobe Marketing Cloud را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب