در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Agile Application Development را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Agile Application Development را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Agile Application Development را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Agile Application Development را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Agile Application Development را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب