در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا American Welding Society (AWS) را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که American Welding Society (AWS) را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند American Welding Society (AWS) را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند American Welding Society (AWS) را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند American Welding Society (AWS) را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب