در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Artificial Intelligence را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Artificial Intelligence را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Artificial Intelligence را بصورت مبتدی و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Artificial Intelligence را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Artificial Intelligence را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب