در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Aspen Plus را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Aspen Plus را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Aspen Plus را بصورت مبتدی و حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Aspen Plus را بصورت متوسط و حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Aspen Plus را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب