در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Business Modeling را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Business Modeling را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Business Modeling را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Business Modeling را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Business Modeling را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب