در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا CRM Program Management را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CRM Program Management را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CRM Program Management را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CRM Program Management را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند CRM Program Management را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
کاربران منتخب