در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا CST Microwave Studio را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CST Microwave Studio را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CST Microwave Studio را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CST Microwave Studio را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند CST Microwave Studio را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب