در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Cadence Analog Artist را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Cadence Analog Artist را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cadence Analog Artist را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cadence Analog Artist را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cadence Analog Artist را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب