در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Cisco Access Points را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Cisco Access Points را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco Access Points را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cisco Access Points را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco Access Points را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب