در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Cisco Technologies را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Cisco Technologies را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco Technologies را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Cisco Technologies را بصورت متوسط و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco Technologies را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب