در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Citrix را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Citrix را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Citrix را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Citrix را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Citrix را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب