در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Citrix XenApp را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Citrix XenApp را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Citrix XenApp را بصورت مبتدی و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Citrix XenApp را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Citrix XenApp را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب