در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Climate Change Science را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Climate Change Science را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Climate Change Science را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Climate Change Science را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Climate Change Science را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب