در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Corel را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Corel را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Corel را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Corel را بصورت متوسط و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Corel را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
زن بیش از ۱۰ عضو ۷۱%
کاربران منتخب