در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا DNA electrophoresis را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که DNA electrophoresis را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند DNA electrophoresis را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند DNA electrophoresis را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند DNA electrophoresis را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب