در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Data Center Architecture را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Data Center Architecture را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Data Center Architecture را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Data Center Architecture را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Data Center Architecture را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب