در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Data Science را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Data Science را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Data Science را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Data Science را بصورت متوسط و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Data Science را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب