در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Deep Web Research را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Deep Web Research را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Deep Web Research را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Deep Web Research را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Deep Web Research را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
کاربران منتخب