در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Delphi را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Delphi را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Delphi را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Delphi را بصورت متوسط و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Delphi را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب