در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ESET را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ESET را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ESET را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ESET را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ESET را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب