در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Electrical Engineering را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Electrical Engineering را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Electrical Engineering را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Electrical Engineering را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Electrical Engineering را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب