در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Environmental Impact Assessment را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Environmental Impact Assessment را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Environmental Impact Assessment را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Environmental Impact Assessment را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Environmental Impact Assessment را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب