در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا FMEA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که FMEA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند FMEA را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند FMEA را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند FMEA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب