در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Fortinet را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Fortinet را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fortinet را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Fortinet را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Fortinet را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب