در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا General Office Skills را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که General Office Skills را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند General Office Skills را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند General Office Skills را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند General Office Skills را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب