در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Geometric Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Geometric Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Geometric Design را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Geometric Design را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Geometric Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب