در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Go را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Go را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Go را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Go را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Go را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب