در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Google Maps API را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Google Maps API را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Maps API را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Maps API را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Google Maps API را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب