در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Guided Tours را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Guided Tours را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Guided Tours را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Guided Tours را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Guided Tours را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب