در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا HPLC-MS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HPLC-MS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HPLC-MS را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HPLC-MS را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HPLC-MS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب