در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ICP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ICP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ICP را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ICP را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ICP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب