در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا IOT را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که IOT را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IOT را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند IOT را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IOT را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب