در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا IP CCTV را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که IP CCTV را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IP CCTV را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IP CCTV را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IP CCTV را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب