در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا LPIC را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که LPIC را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LPIC را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LPIC را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LPIC را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب