در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Linux Server را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Linux Server را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Linux Server را بصورت مبتدی و حدود ۵۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Linux Server را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Linux Server را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶%
کاربران منتخب