در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Linux Server را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Linux Server را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Linux Server را بصورت مبتدی و حدود ۵۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Linux Server را بصورت متوسط و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Linux Server را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵%
کاربران منتخب