در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Linux Server را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Linux Server را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Linux Server را بصورت مبتدی و حدود ۵۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Linux Server را بصورت متوسط و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Linux Server را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵%
کاربران منتخب