در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا MBTI را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MBTI را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MBTI را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MBTI را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند MBTI را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
کاربران منتخب