در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا MSP Practitioner را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MSP Practitioner را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSP Practitioner را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSP Practitioner را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند MSP Practitioner را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب