در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Mathematica را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Mathematica را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Mathematica را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Mathematica را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Mathematica را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب