در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Notepad++ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Notepad++ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Notepad++ را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Notepad++ را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Notepad++ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب