در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا On the Job Training را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که On the Job Training را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند On the Job Training را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند On the Job Training را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند On the Job Training را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب