در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Online Marketing را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Online Marketing را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Online Marketing را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Online Marketing را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Online Marketing را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب