در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Oracle Database را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Oracle Database را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Oracle Database را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Oracle Database را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Oracle Database را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب