در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Oracle Database Administration را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Oracle Database Administration را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Oracle Database Administration را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Oracle Database Administration را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Oracle Database Administration را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب