در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا PDMS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PDMS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PDMS را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند PDMS را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PDMS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب