در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا PSD to Joomla را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PSD to Joomla را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند PSD to Joomla را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند PSD to Joomla را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PSD to Joomla را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب