در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا PVSyst را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PVSyst را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PVSyst را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PVSyst را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند PVSyst را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب