در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا پوستر را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که پوستر را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پوستر را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پوستر را بصورت متوسط و حدود ۵۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پوستر را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۱%
کاربران منتخب