در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Quantum Mechanics را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Quantum Mechanics را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Quantum Mechanics را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Quantum Mechanics را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Quantum Mechanics را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب